Algemene Voorwaarden

Schiedam -1 maart 2019

Algemeen
Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken over Roomin, dan worden daarmee alle diensten van Roomin bedoeld.​

Openingstijden
Het Roomin kantoor is toegankelijk op de vastgestelde openingstijden. Op de website www.roomin.nl vindt je meer informatie over de openingstijden en diensten. ​

Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

1. Huisregels​
Je gedrag mag andere leden niet hinderen. Bij verstoring van de openbare orde, word je uit het kantoorpand verwijderd.​
Van iedere vorm van agressie, geweld of diefstal doen we aangifte bij de politie.​
Het is niet toegestaan huisdieren mee naar binnen te nemen. ​
Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen, (e-)sigaretten en sigaren te roken en/of verdovende middelen te gebruiken.​

2. Aansprakelijkheid​
Een medewerker van de Roomin kan je op je gedrag aanspreken en je zo nodig de toegang ontzeggen.​
Iedere aansprakelijkheid van Roomin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal en/of bezittingen.

3. Overmacht​
Roomin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien een omstandigheid waar Roomin geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.​
In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Roomin.

4.Regels gebruik materialen/ diensten​
Leden van Roomin met een geldig lidmaatschap kunnen gebruik maken van gratis WIFI.​
Pornografische, fascistische, racistische en andere aanstootgevende informatie raadplegen, publiceren, uploaden en/of verspreiden is niet toegestaan.​

Muziek luisteren kan via een eigen hoofdtelefoon. ​

Roomin houdt zich aan een Clean Desk Policy. Werkplekken moeten na gebruik netjes worden achtergelaten. Jassen kunnen worden opgehangen op een aangewezen plek.

Leden zijn verantwoordelijk voor hun gasten. Gasten mogen uitgenodigd worden bij gebruik van de vergaderruimte / ontvangstruimte maar niet voor de (vrije) werkplekken. Een (incidentele) rondleiding voor familie, vrienden of collega’s is toegestaan. Dit wordt zelfs op prijs gesteld mits niet ten overlast van andere leden. Informeer altijd eerst één van de medewerkers.​

Meld bijzonderheden direct: wanneer iets op, kapot, vuil, of zoek is, als iets ontbreekt, als je een klacht hebt, maar ook als je een goede suggestie hebt. ​

Roomin plaatst regelmatig mededelingen, zowel specifieke als van algemene aard op zijn website. Kijk hierop voor afwijkende openingstijden (bijvoorbeeld op feestdagen), geplande bezoeken van leveranciers en/of aannemers en overige speciale gebeurtenissen.

5. Lidmaatschap​
Het lidmaatschap geeft een lid bepaalde rechten en plichten.​ Elke zzp'er wordt lid genoemd wanneer deze zich heeft aangesloten bij Roomin en akkoord is gegaan met de Algemene voorwaarden/ huisregels welke worden vermeld bij het aankopen van een strippenkaart via www.roomin.nl.​

Zzp'ers kunnen zich bij Roomin als lid laten inschrijven, tenzij hem of haar de toegang tot Roomin is ontzegd. ​
Inschrijving kan zowel ter plekke plaatsvinden, als digitaal via het contactformulier.​
Door een strippenkaart aan te schaffen verklaar je bekend te zijn  met de Algemene voorwaarden en ga je hier automatisch mee akkoord. 
Registratie en gebruik van persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.​

Abonnementsovereenkomsten worden aangegaan voor een vastgestelde termijn. De strippenkaarten hebben een geldigheid van 6 maanden.​
Tijdens het abonnement is opzeggen niet mogelijk. Leden betalen de strippenkaart vooraf en kunnen op basis van beschikbaarheid zelf werkdagen inplannen in de agenda via de Roomin app.  Na 6 maanden vervalt de strippenkaart en is deze niet meer te gebruiken.

6. Schade aan, of verlies van materialen​
Voor het gebruik van materialen van Roomin is een geldig lidmaatschap verplicht. ​
De leden zijn aansprakelijk voor geleende materialen. Beschadiging of verlies moet direct worden gemeld. Het materiaal dient op een doeltreffende wijze te worden beschermd en in dezelfde staat als verkregen te worden terugbezorgd.​
Voor beschadiging en verlies van materiaal wordt bij de leden een schadevergoeding in rekening gebracht. Voor zoekgeraakte of niet ingeleverde materialen brengt de Roomin administratie- en vervangingskosten (de nieuwwaarde) in rekening. Als deze rekening is betaald, wordt het materiaal eigendom van Roomin.

Indien een lid een schadevergoeding niet betaald, kan het recht op lenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Daarnaast komen alle door de Roomin te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van het betreffende, nalatige lid.​
Wanneer Roomin genoodzaakt is een vordering uit handen te geven aan een incassobureau, is de nalatige lener automatisch, naast het bedrag van de schadevergoeding aan Roomin, tenminste de incassokosten verschuldigd.


7. Afhandeling van klachten​
Wanneer daartoe aanleiding is, kunnen leden een klacht indienen. In eerste instantie dien je dan contact op te nemen met een medewerker van Roomin. De klacht zal binnen een termijn van twee weken behandeld worden.​
Als een lid een klacht heeft ingediend en niet tevreden is met het resultaat, kan deze een schriftelijke klacht indienen. De klacht zal binnen een termijn van twee weken worden behandeld.​
Wanneer een schriftelijke klacht wordt ingediend, beslist de eindverantwoordelijke van Roomin over de gevolgen.  ​

8. Geldigheid algemene voorwaarden​
Voor deze voorwaarden geldt dat de meest recente versie van toepassing is. Bij de vaststelling van een hernieuwde ofwel aangepaste versie vervallen alle voorgaande versies. De datum van vaststelling is tevens de datum waarop de voorwaarden ingaan.​
De variabele gegevens zoals abonnementen en openingstijden en dergelijke worden jaarlijks bekendgemaakt via www.roomin.nl
Indien de onderhavige voorwaarden ingrijpende veranderingen ondergaan, zal het door middel van afzonderlijke mededelingen aan het publiek kenbaar worden gemaakt.​
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de eindverantwoordelijke van Roomin.​

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats. ​

9. Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. 

10. Contactgegevens​
Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail of per reguliere post contact op.​

Roomin​
Korte Dam 10 ​
3111BG Schiedam​
www.roomin.nl
info@roomin.nl​
KvK-nummer:​ 74165496